drinkbak

Hoeveel betaal je als paardenhouder voor je waterverbruik?

Ben je eigenaar van paarden? Dan gebruik je waarschijnlijk heel wat water. Een grootverbruiker betaalt via zijn waterfactuur voor de levering van het drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van zijn gebruikt water. Dit is drinkwater én eigen water (grondwater, hemelwater, oppervlaktewater).

De tarieven die aangerekend worden in de waterfactuur, zijn voor een grootverbruiker gebaseerd op de heffingsberekeningen VMM. Je bent een grootverbruiker als je jaarlijks meer dan 500 m³ water verbruikt. Ieder voorjaar moet een grootverbruiker vóór 15 maart een online aangifte indienen via het Vlaamse heffingenloket. Er worden 2 heffingen berekend. 

content via onze #loyalpartner - SBB

Voor het gebruik van water betaal je een ‘milieuheffing’

De heffing op waterverontreiniging is afhankelijk van de hoeveelheid water die je gebruikt en de sector waarvoor je het water gebruikt. Deze bepalen immers de vuilvracht (VE) van je afvalwater. Voor het heffingsjaar 2020 betaal je 54,96 euro per vervuilingseenheid.

Om de vuilvracht te bepalen, heb je 2 mogelijkheden: ofwel meet je het geloosde afvalwater, ofwel kies je voor de forfaitaire berekening. De tarieven van het forfaitaire systeem worden weergegeven in onderstaande tabel. Een paardenhouder betaalt voor zuivering drinkwater van de paarden 0,027 €/m³ (28d). Voor het besproeien van een piste (28e) wordt er slechts 0,014 €/m³ zuivering aangerekend, voorwaarde is wel dat deze hoeveelheid apart worden geregistreerd. Indien dit niet het geval is, wordt alles toegekend aan sector 28d.

Een manège valt onder sector 21b en betaalt 1,65 €/m³ waterzuivering. Indien er een aparte meter is voor het water voor de paarden en het water voor de cafetaria, kan het water voor de dieren aan sector 28d toegekend worden. Het water van de cafetaria gaat dan naar sector 21a.

De waterlaag van de grondwaterwinning bepaalt de grondwaterheffing

De grondwaterheffing is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die je oppompt, maar ook van de diepte en de locatie van je winning. De tellerstanden in de aangifte moeten correct zijn, de VMM treedt hierbij streng op. Indien je de verzegeling breekt, moet je dit ook onmiddellijk melden. Hou zeker ook de termijn van je grondwaterwinning en het vergunde debiet in het oog! 

Op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen, het juiste water gebruiken voor de juiste toepassing blijft een must. Door te besproeien met hemelwater, kan je kortingen krijgen op de heffing. Kan je water hergebruiken? Is er oppervlaktewater beschikbaar? Met een duurzaam waterverbruik op je bedrijf kan je kosten besparen.

De facturatie van afvoer en zuivering van afvalwater loopt via de waterfactuur

Ondertussen is de laatste stap gezet in de integrale waterfactuur. Kort wil dit zeggen dat het kostenplaatje ‘water’ wordt geregeld via je watermaatschappij. 

Het heffingsbiljet geeft de berekening weer van de vuilvracht van je afvalwater, waarmee de watermaatschappij aan de slag gaat. Enkel de aanrekening van de eventuele heffingsverhoging, boete en heffing voor grondwaterwinning gebeurt via het biljet.

Let op! Ben je niet akkoord met de berekende vuilvracht, dan moet je wel binnen 3 maanden bezwaar indienen bij de VMM.

Hoofdactiviteit

Prijs euro/m³ waterverbruik (HJ 2020) - waterverontreiniging

Particulier verbruik (56)

1,37 €

Verbruik werknemers (59)

1,48 €

Paarden (28d)

0,027 €

Besproeien (28e)

0,014 €

Diergaarden (21b)

1,65 €

Cafetaria (21a)

1,65 €

Drinkbak