De pony's worden ingedeeld in vijf categorieën volgens de stokmaat van de pony's:

 • stokmaat a: beneden een stokmaat van 1.09m
 • stokmaat A: van 1.09 tot minder dan 1.17m
 • stokmaat B: van 1.17 tot minder dan 1.27m
 • stokmaat C: van 1.27 tot minder dan 1.37m
 • stokmaat D: van 1.37 tot 1.48m

Alles over ponymeting

Zonnebeke parade NPT - pony's alle matenAlvorens aan LRV-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony gemeten te zijn conform de LRV-meetprocedure.

Stokmaatcategorieën

 • De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de sport wordt ingedeeld. De landelijke Rijverenigingen vzw  kent vijf categorieën:
  1. categorie a: pony’s beneden een stokmaat van 1,09 m
  2. categorie A: pony’s met een stokmaat van 1,09 m en minder dan 1,17 m
  3. categorie B: pony’s met een stokmaat van 1,17 m en minder dan 1,27 m
  4. categorie C: pony’s met een stokmaat van 1,27 m en minder dan 1,37 m
  5. categorie D pony’s met een stokmaat van 1,37 m tot en met 1,48 m
 • Pony’s groter dan de maximummaat (tot en met 1,48 m) zijn dus niet toegelaten.
 • Van de gemeten hoogte worden gehele getallen genoteerd: vb. 126,8 wordt 126 cm.
 • De pony mag beslagen of onbeslagen – maar correct bekapt juist zoals vlak voor beslag – voor meting aangeboden worden. Bij beslagen pony’s wordt na de meting door de LRV-aangestelde-ponymeter één centimeter afgetrokken van de gemeten hoogte.
 • Indien de pony beslagen is, moeten alle ijzers de volledige vorm van een hoefijzer hebben.

Meetplicht

 • Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten in het desbetreffende werkjaar. Op deze regel is echter één uitzondering: pony’s ouder dan 8 jaar met 3 reglementaire metingen moeten niet aangeboden worden voor meting, zelfs indien zij niet op 8 jaar werden gemeten.
 • De verjaring van de pony gaat in vanaf 1 oktober (begin winterseizoen), dat voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd.
 • Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd bij LRV uitgebracht worden, moeten bij de eerstvolgende ponymeting alsnog éénmalig gemeten worden door een LRV-aangestelde ponymeter.
 • Een pony mag maar éénmaal gemeten worden per werkjaar.
 • De ponymeting gebeurt in regel in de winterperiode (tussen het nationaal ponytornooi en het eerste zomertornooi) of op de ponyprijskampen. Er zal vooraf provinciaal aangekondigd worden waar en wanneer pony’s gemeten worden.
 • De laatste verplichte meting van de pony is de geldige. Iedere meting daarna is ongeldig.
 • Het meetresultaat wordt onmiddellijk na de meting genoteerd. Beide partijen houden een schriftelijk bewijs van dit resultaat bij. Het meetresultaat wordt vervolgens door het nationaal secretariaat in de Equester-databank geregistreerd.
 • Voor de aanvang van het zomerseizoen en voor de kampioenschappen moet de combinatie in orde zijn met zijn/haar ponymeting. Indien dit niet het geval is, kunnen de combinaties met de pony niet deelnemen aan het zomerseizoen en de kampioenschappen. Enkel voor combinaties, die geregistreerd werden na de laatste provinciale meting, zal een uitzonderlijke meting georganiseerd worden op het laatste ponytornooi van elke provincie en voor het Nationaal Ponytornooi.
 • LRV behoudt zich het recht om op LRV-activiteiten een aangekondigde steekproef-meting te organiseren. De opgeroepen pony’s dienen zich aan te bieden op het gevraagde tijdstip. Indien de pony niet wordt aangeboden, kan de Ponycommissie beslissen de wedstrijdresultaten van de desbetreffende LRV-activiteit te diskwalificeren.

Aanvaarding metingen

 • De meting gebeurt door een persoon, die in overleg met de provinciale ponycommissie van LRV en/of de provinciale ponycommissie van BWP wordt aangesteld. Dit heeft tot gevolg dat het stamboek van de Belgische Rijpony en LRV elkaars metingen accepteren.
 • De meting van de Belgische Rijpony wordt voor LRV echter enkel aanvaard wanneer de betrokken pony deelneemt aan de BRP-activiteiten. Men kan zich niet louter voor de meting aanmelden op een BRP-activiteit.
 • FEI-metingen worden aanvaard door LRV maar onder dezelfde voorwaarde als LRV-metingen. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten. Een pony mag maar éénmaal gemeten worden per werkjaar. De ponymeting gebeurt in regel in de winterperiode. Enkel voor combinaties, die geregistreerd werden na de laatste provinciale meting, kan een FEI meting nog worden toegestaan buiten de winterperiode.

Identificatie van de pony

Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een chiplezer) vast te stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort voor te leggen. Wanneer het paardenpaspoort niet kan worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden.

Omstandigheden en opstelling van de meting

 • De provinciale en/of nationale ponycommissie stelt vast waar de meting plaatsvindt en deelt dit schriftelijk mee aan de bestuursleden van de ponyclubs. De organisator moet ervoor zorgen dat men kan beschikken over een vlak oppervlak van tenminste 3m bij 3m.
 • De organisator dient ervoor te zorgen dat de omgeving vrij is van vermijdbare storingen en afleidingen, waardoor de pony van streek gebracht zou kunnen worden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de houder dat de pony goed handelbaar is en liefst gewend is aan de meetstok.
 • De pony moet gepresenteerd worden met hoofdstel of met halster, zonder zadel en zonder kalkoenen (schroeven).
 • De pony moet rustig behandeld worden en moet de kans krijgen rustig te worden voor de meting uitgevoerd wordt.
 • De pony moet als volgt opgesteld worden:
  • De voorbenen evenwijdig aan elkaar en loodrecht op de grond, de toongedeelten van de voorhoeven moeten zich op één lijn bevinden.
  • De beide achterbenen moet gewicht dragen en zo loodrecht mogelijk op de grond staan; de toongedeelten van de achterhoeven moeten zich op zo gelijk mogelijke hoogte bevinden (niet meer dan 15 cm verschil).
  • Het hoofd wordt in een natuurlijke positie gehouden (neus op schofthoogte).
 • De meting dient te geschieden op het hoogste punt van de schoft. Dit is juist boven het spinaal uitsteeksel van de vijfde borstwervel, die kan betast worden, als nodig eventueel gemarkeerd, voor de meting uitgevoerd wordt.
 • Wanneer de provinciale en/of nationale ponycommissie en/of diens afgevaardigde de pony en/of de omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege het onjuist voorbrengen, ongeschikte omstandigheden van terrein of omgeving of om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens vertegenwoordiger meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal worden gemeten. Deze beslissing is bindend.
 • Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een pony -alsmede de registratie ervan- te beïnvloeden.

Procedure voor hermeting

 • Aanvraag door de houder :
  • Tegen het resultaat van de meting als gevolg waarvan een pony wordt ingedeeld in de categorie a, A, B, C of D, kan door of namens het lid tegen betaling van de kosten voor een hermeting (honorarium van de dierenarts) schriftelijk bezwaar worden ingediend bij de Nationale Ponycommissie (Waversebaan 99 te Oud-Heverlee) en wel binnen 7 dagen na de datum van de desbetreffende meting.
  • De hermeting van een pony, die is ingedeeld in de categorie a, A, B, C of D, wordt uitgevoerd op een door de LRV vastgestelde locatie door één of meer LRV aangestelde-ponymeter(s), niet zijnde de ponymeter tegen wiens beslissing beroep is aangetekend.De hermeting kan namens de LRV worden bijgewoond door een waarnemer(s). Ook het lid mag met een vertegenwoordiger(s) bij de hermeting aanwezig zijn.
  • De pony dient aangeboden te worden conform het LRV-wedstrijdreglement en vrij te zijn van de op de FEI-lijst vermelde verboden producten. In geval van twijfel, zal er door de dierenarts een dopingtest uitgevoerd worden. In het geval, dat de test positief wordt bevonden, komen de kosten voor rekening van de houder. Indien de test negatief wordt bevonden, komen de kosten voor rekening van de LRV.
  • Het resultaat van de hermeting vervangt de betwiste meting is bindend voor alle partijen.
  • Indien de pony op grond van het resultaat van een (her)meting in een andere stokmaatcategorie wordt ingedeeld, dient de pony onmiddellijk na de hermeting in de nieuwe categorie te worden gestart.
 • Aanvraag door de Nationale Ponycommissie :
  • Tegen het resultaat van de meting als gevolg waarvan een pony wordt ingedeeld in de categorie a, A, B, C of D, kan door de Nationale Ponycommissie een hermeting opgelegd worden.
  • De nationale ponycommissie heeft het recht om op elk moment een hermeting aan te vragen. Deze hermeting dient schriftelijk verstuurd te zijn naar de houder of de ruiter van de pony.
  • De nationale ponycommissie heeft het recht om ten allen tijde op LRV-activiteiten steekproeven te organiseren. Indien een pony gevraagd wordt voor een ponymeting, is deze verplicht om zich aan te melden op het vooraf gecommuniceerde tijdstip. Indien de pony niet aangemeld wordt, worden alle uitslagen van de desbetreffende pony gediskwalificeerd op de desbetreffende LRV-activiteit.
  • De hermeting van een pony, die is ingedeeld in de categorie a, A, B, C of D, wordt uitgevoerd op een door de LRV vastgestelde locatie door één of meer LRV-ponymeter(s). De kosten voor de hermeting zijn ten laste van LRV.
  • De hermeting kan namens de LRV worden bijgewoond door een waarnemer(s). Ook het lid mag met een vertegenwoordiger(s) bij de hermeting aanwezig zijn.
  • De pony dient aangeboden te worden conform het LRV-wedstrijdreglement en vrij te zijn van de op de FEI-lijst vermelde verboden producten. In geval van twijfel, zal er door de dierenarts een dopingtest uitgevoerd worden. Indien de test positief wordt bevonden, zijn de kosten voor rekening van de houder. Indien de test negatief wordt bevonden, zijn de kosten voor rekening van LRV.
  • Het resultaat van de hermeting is bindend voor alle partijen.
  • Indien de pony op grond van het resultaat van een (her)meting in een andere stokmaatcategorie wordt ingedeeld, dient de pony onmiddellijk na de hermeting in de nieuwe categorie te worden gestart.