Winbord en linten LRV

To-do list: wat bij wijzigingen in het bestuursorgaan van je vzw?

Tekst: SBB

Wijzigt er iets binnen het bestuursorgaan van je vzw? Treedt een bestuurder af, komt er een nieuwe bij, of is er sprake van een herbenoeming? Dan ben je wettelijk verplicht dit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te laten opnemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wat moet je juist doen? We bieden een overzicht.

1. Opmaak notulen

Het bestuursorgaan wordt benoemd of ontslagen door de algemene ledenvergadering van je vzw. Dit gebeurt tijdens een vergadering van de leden. Van deze vergadering moet een schriftelijk verslag worden opgemaakt, de zogenaamde “notulen”. Deze notulen heb je nodig voor de publicatie. Weet je niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan hulp aan je dossierbeheerder bij de opmaak van de notulen.

Benoem je een rechtspersoon als bestuurder? 

Hou er dan rekening mee dat je een vaste vertegenwoordiger moet aanduiden.

2. Betaling voor publicatie

Een publicatie in het Belgisch Staatsblad is steeds betalend. Je vindt de tarieven terug op de website van het Belgisch Staatsblad. Denk eraan: de storting moet gebeuren voor de aanvraag tot publicatie kan plaatsvinden. Bij deze aanvraag moet je immers een bewijs van storting doorsturen.

3. Aanvraag van publicatie

Om de publicatie aan te vragen, moet je door de overheid ter beschikking gestelde formulieren invullen, die je vindt op de website van het Belgisch Staatsblad. Je stuurt het ingevulde Formulier I (rechtspersonen) in drievoud op naar de griffie van de ondernemingsrechtbank en het ingevulde Formulier II (rechtspersonen) in tweevoud. Hierbij voeg je ook het betalingsbewijs en de originele getekende notulen van de algemene vergadering.

Wat vul je in op Formulier I?

Dit Formulier is nodig voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Luik A en B van Formulier I vul je volledig in. In luik B vul je bij 'onderwerp akte' in dat er op de algemene vergadering een bestuurswijziging of herbenoeming is goedgekeurd. Je vermeldt ook de namen en adresgegevens van de nieuwe, de herbenoemde en de ontslagnemende bestuursleden. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan vermeld je de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel.

Op de laatste bladzijde van luik B schrijf je aan de voorzijde de namen en functies van de bestuurder(s) die gaat/gaan tekenen of van de persoon die bevoegd is de vzw te vertegenwoordigen. Op de achterzijde van deze pagina komen de handtekening(en) van deze personen.

Wat vul je in op Formulier II?

Dit formulier is nodig voor de bekendmaking in de KBO. In luik A van dit document vul je punt 1 en punt 2a in. In luik C vul je punt 1, 2 en 3 in. Je vult de nieuwe of herbenoemde bestuurders in, voorafgaand met een B en de bestuurders die hun mandaat beëindigen voorafgaand met een E. Onderaan luik C handteken je het document.

 

In plaats van de documenten te verzenden, kan je deze ook persoonlijk neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zo kan je onmiddellijk laten controleren of alles correct werd ingevuld. Let op: de openingsuren zijn beperkt.

4. Denk aan een eventuele aanpassing van het UBO-register

Een wijziging van bestuurders van je vzw impliceert ook een wijziging van je registratie in het UBO-register. Pas indien nodig het UBO-register aan.

Tekst: SBB