Paarden- en ponyliefhebbers opgelet!

Beste  Paarden/Pony-liefhebbers,

Moeten wij met onze vrachtwagens en trailers ook mee autostrades blokkeren? Beseffen we als paardensector wat er boven onze hoofden en dat van onze paarden en pony’s hangt als het stikstofakkoord wordt uitgevoerd zoals het recent werd gestemd?  Gaan pony- en ruitertornooien nog georganiseerd mogen/kunnen worden? Landbouw is zoveel meer dan koeien, varkens en kippen. Diegenen die denken dat het stikstofakkoord hen niet kan raken, zouden nog kunnen verrast worden. Ook de paardensector zal er door getroffen worden. Wordt onze hobby, onze sport, onze passie niet geblokkeerd als we onze stem als sector niet laten horen. Als we niets doen. Raken we dan niet verstikt door dit akkoord?  Stof tot nadenken dus.

Het stikstofakkoord is vertaald in een stikstofdecreet. Voor de paardenhouderij betekent dit decreet:

Elke paardenhouderij die een vergunning wenst aan te vragen voor het houden van paarden zal rekening moeten houden met het beoordelingskader opgenomen in het stikstofakkoord. Het houden van paarden is vergunningsplichtig vanaf 20 paarden in een agrarisch gebied, vanaf 10 paarden in woongebied met landelijk karakter en vanaf 5 paarden in andere gebieden dan een agrarisch gebied of woongebied met landelijk karakter.

Wanneer de impactscore meer dan 0,025 % bedraagt zal er een passende beoordeling toegevoegd moeten worden aan de aanvraag. De impactscore is de bijdrage van de stikstofemissies afkomstig van de paarden ten opzichte van de kritische depositiewaarden van de habitattypen gelegen in Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). De kritische depositiewaarde is de maximale toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald habitattype zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden.

In de  passende beoordeling moet aangetoond worden dat de aanvraag geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van SBZ-H veroorzaakt. In het stikstofdecreet is opgenomen dat een passende beoordeling voor een paardenhouderij gunstig beoordeeld wordt als de impactscore minder dan 50 % bedraagt en er geen stijging is van de stikstofdeposities ten opzichte van de huidige vergunde situatie.

Maar wat met een vergunning voor een nieuwe paardenhouderij zonder vergunde situatie? Als de impactscore meer dan 0,025 % bedraagt, dan zal in de passende beoordeling aangetoond moeten worden dat de aanvraag de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van ammoniak niet hypothekeert. Hiervoor zal door de overheid een tool ontwikkeld worden. Dit geldt eveneens voor uitbreidingen van bestaande paardenhouderijen die gepaard gaan met een stijging van de stikstofdeposities.

Bedraagt de impactscore minder dan 0,025 %, dan hoeft er geen passende beoordeling opgemaakt te worden.

Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de richtlijnen omtrent de uitvoering van het decreet en de interpretatie hiervan. (auteur: studie- en adviesbureau DLV)

Meer over stikstof en stikstofbeleid (bron: https://www.vlaanderen.be

U vloekt misschien als u in de file staat door een blokkade.
Maar één en ander betekent wel dat wanneer het akkoord wordt uitgevoerd, ook pony- en ruitertornooien heel erg bedreigd worden en dat het voor heel veel mensen die hun paarden en pony’s thuis houden, bijzonder moeilijk wordt om die paarden nog te mogen houden aan huis.  Ook over de steeds groter wordende administratieve last kunnen we een hele boom opzetten. Zoals voor een  tornooi wordt de administratie soms kafkaiaans en beginnen ook wij er niet meer aan uit te geraken.

Alvast dank voor uw begrip en solidariteit 

broodnodig