Statuten

Logo LRV

Hieronder kan u de statuten van LRV raadplegen.

Wilt u deze liever afdrukken, download het pdf-bestand.

Statuten Landelijke Rijverenigingen vzw

1. De vereniging
2. Lidmaatschap en verplichtingen
3. Raad van Bestuur
4. De Algemene Vergadering
5. Boekhouding
6. Wijziging der statuten
7. Ontbinding
8. Reglementen en betwistingen

De vereniging

Artikel 1           De vereniging werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd “V&S-wet”).  De vereniging heeft als naam “Landelijke Rijverenigingen” en mag in verkorting gebruikt worden als “LRV”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2:          De zetel van de vereniging is thans gevestigd te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 99, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.  De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Artikel 3:          De vereniging heeft tot doel in het algemeen de sportieve en de socio-culturele vorming van de aangesloten leden te bevorderen.  Meer in het bijzonder tracht zij het paardrijden op een democratische manier mogelijk te maken.
Hierdoor heeft de vereniging o.a. volgende opdrachten:

 • Een actieve verenigingswerking stimuleren
 • Een evenwichtige activiteitenkalender uit te bouwen
 • Een volwaardige vorming en opleiding te verzorgen
 • Promotie en prospectie op te zetten
 • Doorstroming van talentvolle combinaties naar topsport in de hand werken
 • De recreatieve ruitersport in het algemeen en het paardrijden en mennen in de vrije natuur in het bijzonder te bevorderen
 • Een adequate administratieve ondersteuning van de werking leveren
 • Het opbouwen van een goede relatie met fokkerij, land- en tuinbouw en milieu.

Dit alles wordt in de meest ruime zin begrepen.

Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houdt of ermee verbonden is, valt binnen de bevoegdheid van de vereniging.  De vereniging mag hiertoe alle roerende en onroerende goederen bezitten of verwerven die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken.  Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle verenigingen, federaties en vennootschappen die haar doelstelling en werking van nut kunnen zijn.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwezenlijken van vermelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Artikel 4:            De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht; zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Lidmaatschap en verplichtingen

Artikel 5:         De vereniging heeft effectieve en aangesloten leden.  De leden van de Algemene Vergadering zijn effectieve leden.  Zij hebben het volledige lidmaatschap.
De aangesloten leden zijn de leden aangesloten bij de landelijke rijverenigingen, de ponywerking en de VVR-verenigingen. Zij mogen van de diensten van de vereniging gebruik maken.
Alle leden verklaren door hun toetreding onvoorwaardelijk de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de vereniging te aanvaarden en na te leven.

                           De volgende oprichters zijn de eerste effectieve leden:
Z.E.H. Kan. Casimir Claes, Leuven
Z.E.H. André De Mey, Oud-Heverlee
De heer André Lagae, Heverlee
De heer Juul Mertens, Meer
De heer Jozef Mertens, Meer
De heer René Peeters, Werchter
De heer Daniel Van de Sompele, Oud-Heverlee
De heer Antoon Royackers, Holsbeek
De heer René Tijskens, Leuven
De heer André Van Hulle, Heverlee
De heer Jozef Van den Broeck, Korbeek-Lo

Artikel 6:         De nieuwe effectieve leden worden aangenomen door de Raad van Bestuur conform artikel 20.  Hun kandidatuur wordt door de organen die zij vertegenwoordigen ingediend bij de voorzitter.  Het lidmaatschap van de aangesloten leden wordt geregeld door een organiek reglement. Aangesloten leden hebben geen stemrecht.

Artikel 7:         De effectieve leden kunnen vrij uit de vereniging treden door schriftelijk hun ontslag in te dienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in bij ontvangst van het schrijven waarin het ontslag wordt meegedeeld. Het mandaat van een effectief lid stopt van rechtswege, wanneer hij de voorwaarden voor het lidmaatschap niet meer vervult, wanneer hij gedurende twee achtereenvolgende jaren de jaarlijkse bijdrage, indien zij verschuldigd is, niet betaald heeft, of wanneer hij de functie verliest in dewelke hij als lid werd aanvaard.

Artikel 8:          Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging volgende documenten raadplegen:

 • Het register van de leden
 • Alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur
 • Alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Artikel 9:          De uitsluiting van een effectief lid kan alleen uitgesproken worden op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden. Dit gebeurt door een bijzonder besluit van een Algemene Vergadering, waarop twee derde van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist is.

                           Het effectieve lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Aangesloten leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.  Het aangesloten lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht voorafgaand gehoord te worden door de Raad van Bestuur. Het aangesloten lid kan tegen de uitsluiting in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.  De beslissing van de Algemene Vergadering is zonder verhaal.  Het beroep is niet opschortend. Tijdens de beroepsprocedure kan het aangesloten lid geen gebruik maken van de voordelen en rechten verbonden aan het lidmaatschap.

Artikel 10:       De Raad van Bestuur kan ten allen tijde een jaarlijkse bijdrage, te betalen door de effectieve en aangesloten leden, vaststellen.  Geen enkel lid gaat uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging een andere persoonlijke verplichting aan dan het betalen van de eventueel door hem verschuldigde bijdrage.

Artikel 11:       Het lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, of zijn rechtverkrijgenden, kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het maatschappelijk bezit en kunnen niet de teruggave van de betaalde bijdrage eisen.  Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch verzegeling of inventaris van het bezit van de vereniging, vorderen.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

Raad van Bestuur

 

Artikel 12:        De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum 8 leden benoemd door de Algemene Vergadering.  Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging.  De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

 • De voorzitters van de provinciale besturen van de Landelijke Rijverenigingen
 • De voorzitter van de Nationale Ponycommissie
 • 1 door de Nationale Ponycommissie gemandateerde
 • De voorzitter van de Nationale VVR-commissie
 • 1 door de Nationale VVR-commissie gemandateerde
 • 1 afgevaardigde van Boerenbond
 • 1 afgevaardigde van het Belgisch Warmbloedpaard

Deze zijn ten allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. 

De Raad van Bestuur kan beslissen adviesleden tot de Raad van Bestuur toe te laten.

Het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur duurt vier jaar.  Het mandaat is hernieuwbaar.  Leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, zijn niet herkiesbaar. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur vóór het einde van een mandaat overlijdt, ontslag neemt of de functie verliest uit hoofde van dewelke hij als lid van de Raad van bestuur werd aanvaard waardoor hij van rechtswege ontslagnemend is, wordt door de Algemene Vergadering op voordracht van het afvaardigende bestuur een vervanger gekozen die het lopende mandaat voleindigt.
Bij verval van een mandaat, dient het verder uitgeoefend tot in vervanging is voorzien.

Artikel 13:        De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Ten minste één ondervoorzitter wordt gekozen onder de voorzitters van de provinciale besturen of voorzitter van de Nationale Ponycommissie.

Artikel 14:        De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen ten minste 3 dagen vooraf door schriftelijke uitnodiging, ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter, of namens hen door de secretaris.  De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door een ondervoorzitter of het oudste raadslid.  De directeur en de proost van de vereniging maken met raadgevende stem deel uit van de vergadering. 

Artikel 15:        De raad mag slechts beslissingen nemen, indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.
Een raadslid kan zich alleen door een ander raadslid laten vertegenwoordigen.  De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.  De beslissingen worden opgenomen in notulen.  Zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders.  Dit notulenregister ligt ter inzage van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Artikel 16:        De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen.  Hij is bevoegd voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking over maatschappelijke zaken, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.  Hij kan, ondermeer, alle gelden en waarden in ontvangst nemen, in betaling geven, opvorderen en kwijting daarover geven; alle bijdragen, schenkingen en legaten aanvaarden en opvorderen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar; geld in lening opnemen en daarvoor alle waarborgen stellen; leningen en voorschotten toestaan en uitbetalen; alle toelagen en steungelden, zowel private als officiële aanvaarden en ontvangen in naam van de vereniging; in rechte, als eiser en als verweerder optreden; dadingen aangaan; scheidsrechterlijke bedingen sluiten en verzaken.  Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 17:        De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan een afgevaardigd bestuurder en een dagelijks bestuur wiens bevoegdheid de raad vaststelt.  De raad kan eveneens bevoegdheden opdragen aan om het even welke mandataris of orgaan.  De Raad van Bestuur kan personeel aanstellen, wiens werkzaamheid en bezoldiging hij bepaalt.  Het organiek reglement kan bestuursorganen voorzien, die hun bevoegdheid ontvangen door het reglement of door de Raad van Bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.  Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. Voor alle andere akten dan die vallen onder het dagelijks bestuur,  volstaat de handtekening van twee bestuurders.  Deze handtekeningen verbinden de vereniging zonder dat enige bijzondere machtiging dient voorgelegd te worden.

Artikel 18:        De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig vervolgd uit naam van de Raad van Bestuur door de voorzitter, de ondervoorzitters of de afgevaardigd bestuurder.

Artikel 19:        De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

De Algemene Vergadering

Artikel 20:        De Algemene Vergadering telt minimum 9 leden en is samengesteld uit de effectieve leden der vereniging, die elk beschikken over één stem.  Een lid kan zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen; een gevolmachtigde mag niet over meer dan één volmacht beschikken.
Onder effectieve leden wordt verstaan:

 • De voorzitters van de provinciale besturen LRV
 • De voorzitters van de provinciale ponycommissies
 • De leden gekozen bij geheime stemming door het provinciaal bestuur op basis van het aantal verenigingen waarbij per begonnen schijf van 20 verenigingen een mandaat te begeven is.  Het aantal verenigingen wordt tweejaarlijks vastgesteld voor de datum van de Algemene Vergadering.
 • De leden gekozen bij geheime stemming door de provinciale ponycommissie op basis van het aantal ponyclubs waarbij per begonnen schijf van 20 verenigingen een mandaat te begeven is. Het aantal verenigingen wordt tweejaarlijks vastgesteld voor de datum van de Algemene Vergadering.
 • 5 vertegenwoordigers gekozen bij geheime stemming door de nationale VVR-commissie
 • 2 vertegenwoordigers gekozen bij geheime stemming door eventuele andere nationale commissies ingesteld door de Raad van Bestuur, met uitsluiting van de Technische commissie
 • Telkens één afgevaardigde van Boerenbond, Landelijke Gilden, KLJ, KVLV en BWP.
 • De proost van de vereniging.

Wanneer om gelijk welke reden een afgevaardigde van de Algemene Vergadering niet langer zetelt in het bestuur door hetwelk hij afgevaardigd werd, is hij automatisch ontslagnemend in de Algemene Vergadering en voorziet het afvaardigende bestuur bij geheime stemming voor het lopende mandaat in zijn vervanging.

De directeur neemt ambtshalve deel aan de zitting van de Algemene Vergadering.

Wanneer zij dit wensen kunnen ook aangesloten leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevende stem.

Behoudens wanneer het aantal mandaten van de provinciale besturen of provinciale ponycommissies wijzigt ingevolge de tweejaarlijkse herberekening van het aantal verenigingen bedraagt het mandaat van een effectief lid 4 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

De leden van de Algemene Vergadering zullen geen bestuursmandaten opnemen in concurrerende verenigingen.  Personen die belangen hebben die strijdig zijn met de vereniging kunnen geen effectief lid zijn.

Artikel 21:        Een Algemene Vergadering zal jaarlijks plaatsvinden binnen de eerste drie maanden volgend op ieder boekjaar, op dag, uur en plaats door de Raad van Bestuur te bepalen. De Algemene Vergadering keurt de rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar goed.

Artikel 22:        Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen wanneer het belang van de vereniging dit eist.  De Raad van Bestuur is hiertoe gehouden wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden dit schriftelijk vraagt.

Artikel 23:        De effectieve leden worden schriftelijk tot de vergadering uitgenodigd ten minste acht dagen vooraf, ondertekend door de voorzitter, een ondervoorzitter of twee bestuurders.  De uitnodiging vermeldt de dagorde.  Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door ten minste een twintigste van de effectieve leden, en dat aan de Raad van Bestuur toekomt ten laatste drie dagen vóór de vergadering, zal op de dagorde worden gebracht.  Over de zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de Algemene Vergadering slechts beraadslagen met de toestemming van de Raad van Bestuur.

Artikel 24:        De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.  De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers onder leden van de Raad van Bestuur aan.  Zij vormen samen het bureau van de vergadering.

Artikel 25:        In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is, en de beslissingen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.  Over verkiezingen en personenkwesties wordt geheim gestemd, tenzij bij eenparig akkoord om anders te stemmen.  In dit geval wordt, bij staking van stemmen, het voorstel beschouwd als verworpen.
Werd een besluit genomen door de Algemene Vergadering zonder dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd was, dan kan de Raad van Bestuur de beslissing verdagen tot de volgende Algemene Vergadering.  Deze beslist over het voorbehouden punt, welk ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is.  Tussen beide vergaderingen moet minstens een periode van 15 dagen liggen.

Artikel 26:        De beslissingen worden opgenomen in notulen.  Zij worden ondertekend door de leden van het bureau.  Uittreksels en afschriften worden geldig ondertekend door twee bestuurders. Dit notulenregister ligt ter inzage van de effectieve leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Artikel 27:        De Algemene Vergadering is de hoogste macht van de vereniging.  Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden:

 1. De wijziging van de statuten;
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. De ontbinding van de vereniging;
 7. De beslissing over de uitsluiting van een effectief lid;
 8. De beslissing over het beroep met betrekking tot de uitsluiting van een aangesloten lid door de Raad van Bestuur.
 9. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
 1. Boekhouding

 

Artikel 28:        Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld en wordt door hem de begroting van het volgend boekjaar opgemaakt.  Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.  Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.  De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde artikel 26 novies V&S-wet.  Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.  Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar.  Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Wijziging der statuten

Artikel 29:        De wijzigingen van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.  Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.  Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde effectieve leden.

Ontbinding

Artikel 30:         De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle effectieve leden.  De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde artikel 23 van deze statuten.  De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel 29 van deze statuten.  De Algemene Vergadering kan de ontbinding alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als dewelke betrekking hebben op een wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

Artikel 31:        In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, na vereffening der schulden en aanzuivering van de lasten, wordt het netto overblijvend maatschappelijk bezit overgedragen aan een werk of een vereniging die tot voornaamste doel heeft de opleiding en culturele vorming van de landelijke jeugd.  Het begunstigde werk of de vereniging zal door de Algemene Vergadering, die de ontbinding uitspreekt, of bij gebruik aan een beslissing desgaande, door de vereffenaars worden aangewezen.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Reglementen en betwistingen

 

Artikel 32:        De Raad van Bestuur stelt een organiek reglement van de vereniging  op dat zal gelden zowel voor de effectieve als voor de aangesloten leden.  Dit reglement mag alle bepalingen voorzien voor de uitbouw, de organisatie en de algemene werking van de vereniging.  Het mag ook verplichtingen, zowel aan effectieve als aan aangesloten leden bevatten, alsmede sancties en boeten treffen.  Hieronder zijn o.m. de bepalingen van Decreet op de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening vervat.  Het mag ook de inrichting voorzien van besturende en adviserende organen en hun bepaalde bevoegdheden toekennen.
Het organiek reglement evenals alle wijzigingen en aanvullingen eraan zal, op voorstel van de Raad van Bestuur, aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 33:        Alle geschillen en betwistingen die kunnen oprijzen in de vereniging onder de raadsleden, de effectieve of de aangesloten leden, hetzij met de vereniging of onderling, nopens de vereniging, haar bepalingen of haar werking of de uitvoering van bepalingen en beslissingen zullen scheidsrechterlijk worden uitgewezen, behoudens in de gevallen waarbij in de statuten en/of in het organiek reglement reeds een beroepsprocedure is voorzien. Ieder der partijen kiest een scheidsrechter; indien geen akkoord bereikt wordt, kiezen de aangestelde scheidsrechters een derde bij.  De uitspraak is bindend voor de partijen.  De scheidsrechters zijn ontslagen van iedere rechterlijke formaliteit.  Nochtans heeft de vereniging steeds het recht de zaak voor de gewone rechtsinstanties te brengen.