Bestuursorganen: gewestbesturenDe rijverenigingen en ponyclubs zijn organisatorisch gegroepeerd in gewesten, binnen de gebiedsomschrijving waarin zij werkzaam is. Ieder gewest omvat minstens drie aangesloten rijverenigingen of ponyclubs.

Aan het hoofd van elk gewest staat een gewestraad of een gewestelijke ponyraad. Deze raad komt minstens eenmaal per jaar bijeen en bestaat uit twee afgevaardigden van elke aangesloten rijvereniging of ponyclub. De raad coördineert de ruiter- of ponyactiviteiten in het gewest, telkens in overleg met de Provinciaal Bestuur of de Provinciale Pony-commissie. De raad staat tevens in voor de begeleiding van de nieuwe rijverenigingen of ponyclubs in het gewest.

 Voor de rijverenigingen, bestaat het gewestbestuur uit volgende personen:

  • Tenminste drie leden, gekozen door de gewestraad.
  • Maximum 2 gecoöpteerden (lid van vereniging met specifieke deskundigheid)
  • Een afgevaardigde van de gewestelijke ponycommissie.

Voor de ponyclubs bestaat de gewestelijke ponycommissie uit de volgende personen:

  • Ten minste drie leden gekozen door de gewestelijke ponyraad.
  • Maximum 2 gecoöpteerden (lid van ponyclub met specifieke deskundigheid)
  • Een afgevaardigde van het gewestbestuur van de rijvereniging.

Het gewestbestuur of de gewestelijke ponycommissie kiest onder de door de raad gekozen leden een voorzitter, een monitor en een secretaris/schatbewaarder. De monitor is rijtechnisch verantwoordelijke binnen het gewest en hiervoor komen enkel leden in aanmerking die met vrucht een door de Landelijke Rijverenigingen vzw erkende rijtechnische vormingscursussen gevolgd hebben en/of blijk geven te beschikken over de nodige paardensportgerelateerde competenties. Het gewestbestuur staat o.a. in voor de uitvoering van de beslissingen van de gewestraad.