Afdrukken

De Plaatselijke Ponyclubs of Ruiterverenigingen

De basis van de Landelijke Rijvereniging vzw (LRV) is de plaatselijke werking. Iedere ruiter is welkom vanaf zes jaar of ouder. Leden betalen jaarlijks via de plaatselijke rijverenigingen of ponyclubs aan de nationale LRV-organisatie.

De werking van de plaatselijke vereniging staat of valt met het bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum negen geëngageerde leden, die de LRV-werking willen organiseren voor de andere leden.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat de verschillende leeftijdsgroepen in het bestuur vertegenwoordigd zijn en dat de mandaten gespreid zijn over het gehele werkgebied. Bij een rijvereniging dient tevens minstens de helft +1 van het bestuur te bestaan uit wedstrijdruiters en bij een ponyclub dient minstens 1/3 van het bestuur ouder te zijn van een actieve ponyruiter.

De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering verkozen bij geheime stemming voor een termijn van vier jaar. LRV verwacht van de bestuursleden dat ze zich herkennen in de visie van LRV en een voorbeeldfunctie vervullen. Het bestuur van een rijvereniging, ponyclub of VVR-vereniging kan een eigen huishoudelijk reglement uitvaardigen, dat niet in strijd is met de statuten of van het organiek reglement van de LRV vzw.

Eens verkozen hebben de bestuursleden naargelang hun functie de volgende opdrachten :

  • De voorzitter roept het bestuur en de ledenvergadering samen en zit de vergaderingen voor. T.o.v. financiële instellingen vertegenwoordigt hij de vereniging.
  • De secretaris staat in voor de administratie van de vereniging : uitnodigingen voor vergaderingen, verslagen, ledenlijst,…
  • De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging: innen van lidgelden, bijhouden van een kasboek,…
  • De (pony)commandant staat in voor de opleiding van de ruiters, hij neemt de leiding van de oefeningen en staat in voor de administratie van de ruiterij-activiteiten.

Het behoort tevens tot de opdracht van de vereniging om een goede doorstroming van de leden van de ponyclub naar de rijvereniging te bewerkstelligen door een maximale samenwerking tussen beide besturen; hierdoor moet een soepele overgang van de leden vanuit de ponywerking, een terugkoppeling van de rijtechniek en een goede samenwerking op plaatselijk vlak mogelijk zijn.

De leden van de plaatselijke vereniging komen minstens eenmaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Vergadering plaats en tijdstip te bepalen door het bestuur om verslag te horen over de werking van de rijvereniging en over de financiële toestand. In het geval van een ponyclub bestaat de Algemene Vergadering uit het bestuur samen met één meerderjarige vertegenwoordiger per gezin waarvan leden zijn aangesloten.